لم به دست گرفتم به سوختن بنویسم.....

کنار سوختن سینه ساختن بنویسم......

قلم به دست گرفتم پس از دو ماه حسینی......

یکی دو روزه یِ آخر حسن حسن بنویسم......

هَر کَسى که "کرَمَش" بیشْتَر استْ
پس شُلوغىِ سرَش بیشتَر است...

مَن بِه قرْبانِ "کَریمى" بِشوَمْ ،
که گِدا دورْ و بَرَش بیشتَر است...

__السَّلامُ عَلیْک یا حَسَن بن عَلى__