یا حـسـین غریب مادر تویی ارباب دل من
یه گوشه چشم تو بسه واسه حل مشکل من