در دیار ما حسینی ها

       تسبیح ها هم ،

  هر نفس ذکر علی دارند .


پیامبر فرمودند : ذکر علی (ع) عبادت است.

باورم نیست که خیبر شکن از پا افتاد

حضرت واژه برخاستن از پا افتاد


برای سلامتی و ظهور آقا امام زمان صلوات