بیا مسافــــــــــر غـــــــــــریب صحرا ، قشنگتـــــــــرین یوسف زهــــــــــرا

 

گریــــ ه کــن ایـــــن روز و شب هایا حسین

 

بیا ای همـــه ی کار و کَس مـــــــــا ، یــه نیــــــم نگاه تو بــسِ مــــا

 

خـــــــوش اومــدی بــ ه مجلس مایا حسین

 

مارو برای گریـــــ ه کنار خود ســـــــــوا کن

 

سینـــ ه زن حسیـــــــن از کربــــــــلا دعا کن

 

 
یا حسیـــــــــــــــــــــــــــــــــین (ع)

 

در بـه درم یــه عمــــره برای یک نشونـــه ات

 

تو روضـــ ه هام می گــــــــردم پی نشون خونه ات

 

آقــــای مـــــن کجایی

 

یا مهدی (عج)