ای مردم . . .

می خواهید ولی امر ما را بهتر بشناسید ؟

به محافظ بینی عینک آقا دقت کنید ! نرمی سمت راستش نیست . . . !

شنیده ام عبای امیرالمومین علیه السلام هم پر از وصله بود اما عوضش نمی کرد !

سیدعلی پسر همان پدر است . . .

 

" ریز نوشت " :

از دید دوربین سمت چپ . . .