ای تکفیریها؛ ای سلفیان؛ ای پیروان ابوسفیان, ای فرزندان هند جگرخوار

ما شاهمون اربابمون حسین بن علی است

سر ندارد

ما را از سر بریده نترسانید

ما برای شهادت صف میکشیم

همه ما فدائی ناموس ارباب هستیم

الان فاز شما چیه دقیقاً؟؟؟