پدرم خواست دستم بیاندازد
به من گفت تو که این همه علوم انسانی خوانده ای بگو ببینم، لیبرالیسم یعنی چه؟

گفتم: لیبرالیسم آن توحشی بود که شما و دوستانت 8 سال برابر آن ایستادید.

پدر که در فکر پاسخی از جنس به هم بافتن پارادایم و نظریه و ... از سوی من بود، با این جواب جا خورد و گفت پس نئولیبرالیسم یعنی چه؟

گفتم نئولیبرالیسم یعنی توحشی جدیدتر و خشن تر،  که دوستان من در خان طومان و حلب و دمشق مقابل آن ایستاده اند.