ﺧــــــــــﺪﺍﯾــﺎ؛

 

صفحه ی ﺁﺧﺮ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎمهﺍﻡ ﺭﺍ اینگونه می ﺧﻮﺍﻫﻢ... "

.

به توفیق شهادت نائل شد"

 

ﺁﺭﺯﻭﯾﺶ ﺑﺮﺍی ﻣﻦ ﮔﻨﻬﮑﺎﺭ که ﻋﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ، ﻫﺴﺖ؟! .

ﺭﺍﻩ ﺁﺳﻤﺎﻥ که بسته نیست ، ﻫﺴﺖ؟!

.

امروز فهمیدم عبد نیستم

 

چون خیلی ادعای من بودن میکنم

 

خیلی منم منم میکنم

 

عبدهای خدا هیچ وقت منم منم نمیکنند

 

عبدهای خدا نفسشون رو زیر پا له میکنن

 

عبدهای خدا حل می شن درخدا ...