.

 

 

ما مدعیان عشق من؛ من بلدیم

از راه شما شعر نوشتن بلدیم

هر چند که بلعکس شما تا کردیم

اما از زشما عکس گرفتن بلدیم

شهدا شرمنده‌ایم که همش شرمنده‌ایم