از بام و در کعبه به گردون رسد آواز / کامشب در رحمت به سماوات شده باز
 
بت های حرم در حرم افتاده به سجده  / ارواح رسل راست هزاران پر پرواز
 
آغاز پیامبری محمد مصطفی (ص) بر شما مبارک