من مسلمانم ولی توباورنکن روزه میگیریم ولی تو باورنکن..

 

اری من مسلمانم ولی تاگفته‌های قرآن و اسلام و امامان به تائید علم غربیها نرسد باور نمیکنم...

 

اری من مسلمانم ولی برایم مهم نیست که پیامبر گفته است که فرزندانتان به سن بلوغ رسیدن ازدواج کنند.چون در علم روانپزشکی جدید می‌گویند هر چقدر سن بالا برود به پختگی بیشتری میرسند؛ وباید سن ازدواج را بالا برد...

 

 

من مسلمانم ولی برای تربیت بچه‌هایم گفته های شاگردان زیگ موند فروید و شاگردانش مهم است. نه احادیث و گفته‌های اهل بیت, بالاخره گفته‌های شاگردان زیگموندفروید علم است...

 

اری من مسلمانم منتظر امام زمان جمکران می‌روم چله می‌بندم برای جمکران رفتن ولی برایم مهم نیست .که ایشان سرباز می‌خواهند و تنها کشور شیعه جهان مشکل جمعیت دارد...

 

اری من مسلمانم گرانی وکارنداشتن را بهانه ازدواج نکردن کرده‌ام.اسلام میگوید ازدواج مولد است کسی باورنمیکند.حالا جامعه شناسان و اقتصاددانان غربی می‌گویند بخدا ازدواج کنید؛ ازدواج مولد است باعث رونق اقتصادی میشد تورو خدا ازدواج کنید انهم به شیوه سنتی این درست است؛ و میشود بهش اعتماد کرد ولی به گفته امام صادق و به حدیث امام سجاد که گفتند هر کی از ترس فقر ازدواج نکند به خدا و ما اهل بیت شک دارد نمی‌شود اعتماد کرد...

 

اری من مسلمانم ولی به برکت اعتقادی ندارم...

 

اری من مسلمانم ولی باورندارم که خداوقتی قولی میدهد و حرفی میزند نمیزند زیرحرفش خدا تنها کسی است که می‌شود به قولش اعتماد کرد...

 

من مسلمانم ولی برای ازدواج کردن اصلا به حدیث‌های امام سجاد؛ امام باقر؛ پیامبر اهمیت نمیدهم گفته‌های شاگردان کارل مارکس درجامعه شناسی اهمیت بیشتری داردبرای من...

 

اری من مسلمانم بخاطر 3 کلمه که در قرآن آمده زیرگرمای 40درجه روزه میگیرم ولی درهمان قران هم3 کلمه امده ربانخوریدبرایم مهم نیست.چون برایم سود دارد...

 

اری من مسلمانم ماه رمضان روزه گرفتم منتظر امام زمان هستم ولی برایم آیه 111سوره توبه مهم نیست...

 

اری من مسلمانم ماه رمضان روزه میگیرم.ولی برایم انفاق وذکات وخمس مهم نیست...

 

اری من مسلمانم و درماه رمضان روزه میگیرم و نمارمی‌خانم ولی فقط درماه رمضان نمازمیخونم...

 

اری من مسلمانم ولی تو باورنکن.کاش مسلمان نبودم اومانیست بودم چون اینگونه آبروی قران نمی‌رفت...

 

اری من مسلمانم ولی ازبانک همچنان وام میگیرم. برایم مهم نیست که مرجع تقلید گفته است ک بانک‌ها ربا خوارند...

 

اری من مسلمانم و آرزویم سهام خریدن دربورس است...

 

اری من مسلمانم ولی وقتی خیالم راحت است که خودم را بیمه کرده باشم بیمه امام زمان راباورندارم...

 

اری من مسلمانم ولی علم رابیشترازخدا می‌پرستم...

 

اری من مسلمانم گفته‌های آدام اسمیت کارل ماکس وزیگموندفروید ازگفته های اهل بیت بیشتر قبول دارم...

 

اری من مسلمانم ولی تو باور نکن...