حیدر شدی تا پشت در هی در بکوبند
جای ملایک نیست که بال و پر بکوبند
زهرا دلش می خواست نام یا علی را
روی عقیق سرخ پیغمبر بکوبند
سنگ علی را فاطمه بر سینه می زد
باید که بر دُرّ نجف حیدر بکوبند
نام تو اسم اعظم پروردگار است
این مهر را باید به هر منبر بکوبند