خنده داره گریه هامون بابایی
یه چشم اشک یه چشم خون بابایی
سخته بی تو بی عمو جون بابایی
نبودی بابا نمک به زخم عمه پاشیدن
نبودی بابا نامحرم ها ماها رو میدیدن
نبودی بابا زنا ز مردای مست ترسیدن
وای بابا کی بی تو خورده ام غذا
وای بابا نشد نماز من قضا
وای بابا موهام ز خون شده حنا