عاقد: خدا

شاهد: رسول خدا (ص)

دفتر: لوح محفوظ

مکان: عرش

عروس: کوثر


داماد: حیدر

سالروز ازدواج آسمانیشان مبارک