من که می درتقدیس محراب ومنبرمیکنم

می به خلوت میرم ان کاردیگرمیکنم

هرچه گوشم بشنوداندازم ان راپشت گوش

هرچه به چشم خویش بیبنم باورمیکنم

به گوری چشم مخالف های ذکر یاعلی

یاعلی راهرچه بتوانم مکررمیکنم

 

یاعلی یاعلی یاعلی

تومدیح هرکه میخواهی بخوان ای کور دل

من به جان مداحی مولاءقنبر میکنم

تو ز غم باده به پیمانه کن که من

ازغدیرغم می کوثربه ساقرمیکنم.