باز کن پنجره را بوی رضا می آید
بوی تسلیم و رضا از همه جا می آید

 


باز کن پنجره را بوی کسی می آید
که از انفاس خوشش بوی خدا می آید
باز کن پنجره و فوج ملائک را بین
که به پابوسیش از اوج سما می آید
یارب این بارگه کیست که از بام و درش
بوی گل، بوی صفا، بوی خدا می آید
تربت کیست در اینجا که ز هر ذره آن
بوی محبوب شه کرب وبلا می آید
مشهد کیست در اینجا که ز هر گوشه آن
عطر پاک گل سرخ شهدا می آید
مرقد ضامن آهوست، مگر کز حرمش
بوی معصومه ز قم بر دل ما می آید؟
زار و بیمار غم اویم و می بینم،
که طبیب دلم از دار شفا می آید
ای رضا جان، منم آن کفتر وحشی غریب
که به طواف حرمت با رفقا می آید
گر غریبیم و حقیریم، ولی می شنوم
که خوشامد ز غریب الغربا می آید

ین رضا کیست که عالم همه خشنود از اوست
این رضا کیست که بر درد دل خلق دوا است
ای ضعیفی که تو را پشت و پناهی نبود
شو پناهدند بشاهی که معین الضعفا است
ساکن کوی رضا باش که این ابر کرم
سایۀ رحمت او بر سر سلطان و گدا است
دامن ضامن آهو مده از دست که او
دوست را ضامن و فریاد رس روز جزا است
در دبستان رضا درس فضیلت آموز
که دبستان رضا مکت تسلیم و رضا است
سخن سوختگان سوزی و حالی دارد
لیک سوزنده تر از هر سخنی شعر رسا است

السلام علیک یا علی بن موسی الرضا علیه السلام
میلادامام مهربانی بردوستان مبارک باد