نمره صندلی ام خوب درامد8است
ساعت رفتن من نیزبه مشهد8هست
همه جا مضربی از8به تخت اعداد
انکه امروز نشسته به مسند8است
بین مامردم ایران99درصد
عددحاجت5نباشد8است
کربلائی است دلم دروسط مشهدتو
کسربر9شود72درصد8است
بهترین ساعت رفتن به مشهد8است