آقا جونم...مهربونم...کی میایی دردت به جونم؟
از خدا همیشه خواستم که بیایی تا من جوونم
اقا جونم...اقا جونم...

اون که دعوت نامه داده اسم ماها را هم نوشته
اگه رامون نده امشب برا صاحب خونه زشته

آقا میشه دستما بگیری که آب از سرم گذشته
دنیای بی تو جهنم با تو اتیشم بهشته

آقا جونم...آقا جونم...مهربونم...کی میایی دردت به جونم؟
از خدا همیشه خواستم که بیایی تا من جوونم
اقا جونم...اقا جونم...