وقتی که لطف ارباب از یاد رفته باشد
مردانگی ما هم بر باد رفته باشد
ای کاش در عمل هم ما نوکر تو باشیم!
تا اوج آسمان این فریاد رفته باشد...