چه زیباست یک شب همه ما، تنها برای کسی دعا کنیم که او هر شب برای همه ما به تنهایی دعا می کند.