هر کس به هوای تو نباشد به جهنم

عشقش که برای تو نباشد به جهنم

 

جایی که تو باشی وسط باغ بهشت است

هر کس که به پای تو نباشد به جهنم

فرقی ندارد در عدم حسن و شرافت

جایی که صفای تو نباشد به جهنم

ما یار توایم اهل توایم اهل بهشتیم

هر کس که تو را دوست ندارد به جهنم