گیریم که جنگ جملی هست غمی نیست یک فتنه بین المللی هست غمی نیست ما تجربه کردیم که در لحظه فتنه تا رهبر ما سیدعلی هست غمی نیست