بوده در لالایی ام البنین این زمزمه

جان عباسم به قربان حسین فاطمه...