سفر بهانه بود

قرار بود در مدینه نمانی؛

قرار بود این فاطمه حرم داشته باشد...

یا فاطمة اِشفَعی لی فی الجَنّة